Thiết bị hỗ trợ tập luyện làm quen với bóng bàn

250.000